V KOŠÍKU MÁTE 0,00 0
Do dopravy zdarma chýba 50
Bočný banner ĽAVÝ
Bočný banner PRAVÝ

Dátum:2.4.2014

Ak nie je uvedené inak, zákonná záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený v predajni alebo eshope Marimex.sk.

Dokladom o kúpe je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 
Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra si na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutie obalu, deformácia...) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie na mechanické poškodenie tovaru neprijímame. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamáciu uplatnite ihneď a bez zbytočného odkladu.

Osobný príjem reklamácií:

Zákaznícke centrum / Reklamácie

Marimex SK spol. s r.o.
Rožňavská 17
831 04 Bratislava


E-mail: reklamacie@marimex.sk
Tel: 02/ 444 53 001
Po - Pia: 8:00 - 16:30 hod.

Zákaznícke centrum sa nachádza v budove spoločnosti oproti maloobchodnej predajni.

Príjem reklamácií poštou

K výrobku pribaľte vyplnený reklamačný formulár. Tovar neposielajte na dobierku, balík Vám bude vrátený. Zásielku odporúčame poistiť. 

Zákaznícke centrum / Reklamácie
Marimex SK spol. s r.o.
Staviteľská 11
831 04 Bratislava

Reklamačný formulár

Vyplňte prosím pozorne reklamačný formulár a pošlite ho spolu s reklamovaným výrobkom a kópiou daňového dokladu.

 

 

 
Pri odstrániteľnej vade je reklamácia ukončená odovzdaním opraveného tovaru alebo výmenou tovaru.
Tovar je možné reklamovať alebo vymeniť za iný tovar taktiež priamo na predajni. Reklamácie riešime do 30 dní.
Podrobnejšie informácie k reklamáciám nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.
 

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru

Pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy si prosím prečítajte Obchodné podmienky a vyplňte formulár odstúpenie od zmluvy.
Adresa pre doručenie vráteného tovaru je rovnaká s adresou pre príjem reklamácií, preto prosím pre rýchlejšie vybavenie Vašej žiadosti nezabudnite k vrátenému tovaru priložiť vyššie uvedený formulár.

Reklamačný poriadok


Všeobecné ustanovenia:

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa vydáva spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r.o. so sídlom Rožňavská 17, 93104 Bratislava, IČO: 35694980, nasledovný Reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Uzavretím kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim alebo uzavretím zmluvy o dielo medzi predávajúcim a kupujúcim pristupuje spotrebiteľ k podmienkam uvedeným v tomto Reklamačnom poriadku.

Tento Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho tak, aby neboli dotknuté jeho práva garantované kogentnými ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Zb.) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú podmienky stanovené v tomto Reklamačnom poriadku prednosť pred ustanoveniami právnych predpisov.

Zodpovednosť za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§ 619 Obč. zákonníka). Lehota na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov (§ 620 Obč. zákonníka).

Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru (§ 627 Obč. zákonníka).

Vylúčenie zodpovednosti

Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

a) prirodzeným opotrebením veci

b) nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)

c) mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí

d) neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja

e) prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.)

f) prírodnými živlami

g) prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou

Záruka sa tiež nevzťahuje na:

a) tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom

b) produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi

c) na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky

d) tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.

e) poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.

h) vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku

i) poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu

l) výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie

4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


Uplatnenie zodpovednosti za vady (reklamácia) - miesto, lehoty a spôsob

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v sídle predávajúceho, v prevádzke v ktorej bola predmetná vec kúpená, v ktorejkoľvek inej prevádzke predávajúceho alebo v prevádzke iného subjektu určeného na výkon opravy (záručný servis). Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.marinex.sk alebo sa môže informovať na telefónnom čísle 02/ 444 53 001 ako aj e-mailom na adrese reklamacie@marimex.sk,

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru akými je právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje výhradne v prevádzke predávajúceho.

K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, vyplní spolu s pracovníkom predávajúceho prípadne pracovníkom reklamačného oddelenia reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec predávajúcemu, prípadne záručnému servisu. V reklamačnom protokole uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu spôsob ako si želá byť vyrozumená o vybavení (ukončení) reklamácie (kontaktnú poštovú adresu, e-mail, telefónne číslo). Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa spôsobom vyrozumenia uvedeným osobou uplatňujúcou nárok na reklamáciu dané vyrozumenie osoba neprevzala.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie jeho reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

Ak spotrebiteľ  reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným s nasledujúcich spôsobov:

a) odozdaním oprávneného tovaru

b) výmenou tovaru

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 6 Zákona). Týmto písomným dokladom je reklamačný protokol s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, elektronická pošta alebo SMS správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom mu bude doručený reklamačný protokol.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie odstrániť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujú nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu v prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní, alebo ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný umožniť kupujúcemu odstúpiť od zmluvy alebo mu umožniť výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Pokiaľ kupujúcemu v zmysle ustanovení Reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od predávajúceho alebo ho predávajúci v súlade s ustanoveniami Reklamačného poriadku alebo platných právnych predpisov na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu túto vec od predávajúceho prevziať.